2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ι.Α.Κ.Ε., ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Διεύθυνση: Έβανς 83-85 (Γραφείο Α11), Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ./Φαξ: 2815200045, Email: iakekriti@gmail.com

Ιστότοποι: http://www.iake.gr  &  http://iake.weebly.com facebook.com/iake.gr

Πληροφορίες:

Ελένη Μαράκη, τηλ. 6942558286

Γεώργιος Στριλιγκάς, τηλ. 6944712278

 

Ηράκλειο, 2 Δεκεμβρίου 2019

 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση

 στην ύστερη νεωτερικότητα

 

Ηράκλειο, 3-5 Απριλίου 2020

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει προς τα μέλη, τους συνεργάτες, τους φίλους του και κάθε ενδιαφερόμενο, την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων, για τη συμμετοχή εισηγητών στο 6ο Διεθνές Επιστημονικό  Συνεδρίου, με κεντρικό θέμα «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 3-5 Απριλίου 2020.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Στη διαδρομή του ιστορικού χρόνου, η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπήρξαν πάντοτε κινητήριος μοχλός για την ιστορική και κοινωνική εξέλιξη. Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από μια ριζική μεταβολή των πεδίων αυτών, της λειτουργίας τους και των μεταξύ τους σχέσεων, με σημαντικές συνέπειες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο. Οι συγκλονιστικές αλλαγές που σημειώθηκαν στα τελευταία  χρόνια ανέδειξαν τη δυναμική της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και της κοινωνίας της επικοινωνίας. Αιτιώδης παράμετρος των εξελίξεων υπήρξε πρωτίστως η γενικευμένη εισβολή των νέων τεχνολογιών πληροφορίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η μεταβολή δεν αφορά απλώς στην καθιέρωση νέων μέσων, δίαυλων και πρακτικών, αλλά αποτελεί ένα ευρύτερο και πολυδιάστατο κοινωνικό γεγονός, με σημαντικές προεκτάσεις και επιρροές στην επιστήμη, στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στην κοινωνία των πολιτών, στη λειτουργία της αγοράς, στην πολιτική, μέχρι και στις στοιχειώδεις περιοχές της καθημερινότητας. Μέσα από τις πτυχές της παγκοσμιοποίησης, το φαινόμενο επηρεάζει ολοένα και περισσότερο ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, σε μια εποχή όπου όλα αλληλοσυνδέονται. Αναδεικνύεται εδώ η αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ γνώσης και πληροφορίας, κατάρτισης και ενημέρωσης, κατανάλωσης και επικοινωνίας, πληροφόρησης και έρευνας, κοινωνικής συγκρότησης και εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, εμφαίνονται διάφοροι κίνδυνοι, όπως είναι η κοινωνική χειραγώγηση, η προπαγάνδα, τα λεγόμενα fake news κ.ά. Συνάμα, εγείρονται προβληματισμοί, για την προστασία της ιδιωτικότητας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, για τη διάκριση του δημόσιου από το ιδιωτικό, για τις τάσεις υπερίσχυσης της πληροφορίας έναντι της γνώσης, για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία, στη γνώση και στην ενημέρωση κ.ά.

Βασικός σκοπός του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. είναι η κριτική διερεύνηση και ο επιστημονικός διάλογος γύρω από τις επίκαιρες εξελίξεις στον χώρο της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, με κεντρικό άξονα αναφοράς τη λειτουργία τους πρωτίστως στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ευρύτερα στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην οικονομία και στην πολιτική.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με αφετηρία το κεντρικό θέμα, το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του:

Η δυναμική της επικοινωνίας

 • Ιστορική αναδρομή, παρελθόν, παρόν και μέλλον
 • Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και εθνική συνείδηση
 • Δίαυλοι, μέσα, θεσμοί και διαδικασίες
 • Κοινωνικές διαστάσεις, συνέπειες και προβληματισμοί

Η κοινωνία της πληροφορίας

 • Θεωρητικό πλαίσιο και σύγχρονες τάσεις
 • Η διελκυστίνδα μεταξύ γνώσης και πληροφορίας
 • Παραγωγή, οργάνωση, διανομή και διάδοση της πληροφορίας
 • Χρήση και διαχείριση της πληροφορίας
 • Σύγχρονες τεχνολογίες, δίκτυα, μέσα και πρακτικές

Σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Πληροφόρηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία
 • Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης
 • Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά
 • Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας
 • Γενική παιδεία, επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση
 • Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 • Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση
 • Εκπαιδευτικές έρευνες

Κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή

 • Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο
 • Ταυτότητες και πολιτική επικοινωνία
 • Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία
 • Προκλήσεις, προβληματισμοί, ζητήματα δεοντολογίας
 • Δημοσιολογία και πολιτική
 • Ενημέρωση, κατάρτιση και οικονομία
 • Επικοινωνία και πληροφόρηση στον πολιτισμό, στην τέχνη και στη θρησκεία
 • Επικοινωνία και ψυχαγωγία.

 

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

 • Ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Στελέχη και εργαζόμενοι στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση
 • Στελέχη και εργαζόμενοι σε κοινωνικούς θεσμούς και στον πολιτισμό
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 • Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

 

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Συνέδριο μπορεί να παρουσιαστούν:

 • Εισηγήσεις
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις σε ψηφιακή παρουσίαση.
 • Εργαστήρια

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού κ.ά., που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου. Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή και τη μορφή των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την έγκριση των περιλήψεων που θα υποβληθούν.

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

 • Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές
 • Θεματικά συμπόσια
 • Διαγωνισμός πρωτότυπης εργασίας και πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου
 • Παράλληλες εκδηλώσεις.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 15 Σεπτεμβρίου 2019

Λήξη υποβολής περιλήψεων (νέα ημερομηνία): 29 Δεκεμβρίου 2019

Λήξη υποβολής εργασίας για βράβευση: 20 Δεκεμβρίου 2019

Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και συμμετοχή: Έως 10 Ιανουαρίου 2020

Υλοποίηση Συνεδρίου: 3-5 Απριλίου 2020

Υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας: Έως 3 Μαΐου 2020

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο ως εισηγητές –με εισήγηση ή  αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα http://www.iake.gr ή http://iake.weebly.com, όπου υπάρχουν και οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, καθώς και την αναγραφή του είδους της εργασίας και του θεματικού άξονα που ανήκει.

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο με εισήγηση – ανακοίνωση είναι 50 ευρώ για κάθε εισηγητή, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν. Με κόστος εγγραφής 10 ευρώ, παρέχονται: Φάκελος του Συνεδρίου, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα.

Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μετά την έγκριση της περίληψής τους, στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με επόμενη ανακοίνωση.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση και θα παρουσιαστούν. Συγκεκριμένα:

 • Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή
 • Έπαινος πρωτότυπης εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή
 • Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης
 • Θα δοθούν επίσης διακρίσεις στις εργασίες που θα ξεχωρίσουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της βράβευσης, πρέπει να υποβάλουν το κείμενο της περίληψης, καθώς επίσης ολόκληρο το κείμενο της εισήγησής τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Η αποτίμηση των εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος, της μεθόδου, του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της εργασίας. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στις οδηγίες συγγραφής, διότι αποτελούν κριτήριο αποδοχής, βράβευσης και δημοσίευσης της εργασίας σας στα πρακτικά. Οδηγίες για την εκπόνηση των τελικών εργασιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Ι.Α.Κ.Ε.:

https://iake.weebly.com/competition2020.html και

http://iake.gr/index.php/6o-synedrio/ypovoli-ergasion-pros-vravefsi  

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του Συνεδρίου.

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

 • 1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου.
 • 2η παράλληλη εκδήλωση: Παραδοσιακή βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τη γαστρονομία της Κρήτης, τη 2η ημέρα του Συνεδρίου (Σάββατο 4 Απριλίου 2020).
 • 3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή σε αρχαιολογικό-φυσιολατρικό προορισμό της Κρήτης, την 3η ημέρα του Συνεδρίου (Κυριακή 5 Απριλίου 2020).

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.και http://iake.weebly.com   

 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΛΕΝΗ Π. ΜΑΡΑΚΗ

MSc, PhD, Προϊσταμένη Κ.Ε.Σ.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
 MSc, Συντονιστής Ε.Ε. ΠΕ01

Πρώτη ανακοίνωση του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΙΑΚΕ που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στις 3-5 Απριλίου 2020, με κεντρικό θέμα:«Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα»

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s