ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Βουλή των Ελλήνων

Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.

https://paligenesia.parliament.gr

Περιγραφή Τόμων – Περιεχόμενα

https://paligenesia.parliament.gr/periexomena.php

Πίνακας των τόμων

https://paligenesia.parliament.gr/pinakas.php

Τόμος Έτος έκδοσης Περιεχόμενα
1ος 1857 (Eπανέκδοση 1971) Α΄Βουλευτική Περίοδος (1822-1823):
Πρακτικά του Βουλευτικού και Προβουλεύματα. Έγγραφα των Τοπικών Συνελεύσεων. Δημόσια έγγραφα των ετών 1821-1823.
2ος 1862 (επανέκδοση 1972) Β΄ Βουλευτική Περίοδος (1823-1824):
Πρακτικά του Βουλευτικού και Προβουλεύματα.
3ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1971 Εθνικές Συνελεύσεις:
Α΄ εν Επιδαύρω 1821-1822, Β΄ εν Άστρει 1823, Γ΄ εν Επιδαύρω 1826, Γ΄ κατ΄ επανάληψιν εν Ερμιόνη και Τροιζήνι 1827.
4ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1973 Εθνικές Συνελεύσεις:
Δ΄ εν Άργει Εθνική Συνέλευση 1828-1829.
5ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1974 Εθνικές Συνελεύσεις:
Ε΄ εν Άργει και εν Ναυπλίω 1831-1832, Δ΄ κατ΄επανάληψιν 1831-1832, Δ΄ κατά συνέχειαν 1832.
6ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1972 Β΄ Βουλευτική Περίοδος (1823-1824):
Συνέχεια των Προβουλευμάτων και λοιπών εξερχομένων εγγράφων των εκδοθέντων στους τόμους 1 & 2.
7ος
ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1973 Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826):
Πρακτικά του Βουλευτικού Σώματος.
8ος
ΠΕΜΠΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1974 Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826):
Προβουλεύματα και λοιπά εξερχόμενα έγγραφα του Βουλευτικού Σώματος.
9ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1976 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Πελοποννησιακή Γερουσία, Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Άρειος Πάγος & Βουλευτικό Σώμα.
10ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1977 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Εκτελεστικό Σώμα.
11ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1978 Λυτά έγγραφα Α΄& Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
«Υπερτάτη Διοίκησις» και Εκτελεστικό Σώμα.
12ος
ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1979 Λυτά έγγραφα Α΄& Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Βουλευτικό Σώμα.
13ος
ΠΕΜΠΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1981 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Α΄ (Υπουργείο Εσωτερικών).
14ος
ΕΚΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1981 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Β΄.
15ος
Μέρος Α΄- Β΄ ΕΒΔΟΜΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1994 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Έγγραφα Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος και Νήσων, 1822.
15ος
Μέρος Γ΄ ΟΓΔΟΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1997 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Έγγραφα οικονομικού περιεχομένου, 1822.
16ος
ΕΝΑΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1999 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Κατάλοιπα οικονομικών εγγράφων, 1822. Έγγραφα Ιανουαρίου – Μαΐου 1823.
17ος
ΔΕΚΑΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1999 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Έγγραφα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 1823.
18ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2000 Λυτά έγγραφα Β΄ & Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (1824-1826):
Έγγραφα, 1824-1826.
19ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2001 Λυτά έγγραφα Β΄ & Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (1824-1826):
Έγγραφα, 1824-1826. Αναφορές προς το Υπουργείο Πολέμου, Ιανουάριος-Μάιος 1825.
20oς
ΤΡΙΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2001 Λυτά έγγραφα Β΄ & Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (1824-1826):
Πρακτικά εκλογής πληρεξουσίων Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης, Νοέμβριος 1825-Απρίλιος 1826.
21ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2008 Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Αναφοραί του Κυβερνήτου Ι. Καποδίστρια προς την Γερουσία, Οκτώβριος 1829-Σεπτέμβριος 1831.
22ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2008 Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Αναφοραί προς την Κυβέρνηση, την Γραμματεία της Επικρατείας, την Διοικητική Επιτροπή και την Γερουσία, 1828-1832.
23ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2008 Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και των τμημάτων της Γερουσίας, 1828-1832.
24ος
ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2012 Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Έγγραφα Γραμματείας της Δικαιοσύνης, Σχέδια Ψηφισμάτων, 1829-1831.
25ος
ΠΕΜΠΤΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2012 Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Έγγραφα Οικονομικής Επιτροπής, Έγγραφα Υπουργείου Εξωτερικών, Αλληλογραφία Ι. Καποδίστρια με τους Αντιπρέσβεις και άλλες ξένες προσωπικότητες, Σύμμεικτα έγγραφα, 1828-1832.

Θεματικές ενότητες

https://paligenesia.parliament.gr/enotites.php

Οι τόμοι χωρίζονται σε πέντε μεγάλες ενότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με επιπλέον αρίθμηση. Ο καταμερισμός των τόμων στις διάφορες ενότητες γίνεται ως εξής:

1. Α΄, Β΄ & Γ’ Βουλευτική Περίοδος: Βουλευτικό Σώμα
Τόμοι: 1ος, 2ος, 6ος (τρίτος του Βουλευτικού Σώματος), 7ος (τέταρτος του Βουλευτικού Σώματος), 8ος (πέμπτος του Βουλευτικού Σώματος)

2. Εθνικές Συνελεύσεις
Τόμοι: 3ος (πρώτος των Εθνοσυνελεύσεων), 4ος (δεύτερος των Εθνοσυνελεύσεων), 5ος (τρίτος των Εθνοσυνελεύσεων)

3. Λυτά Έγγραφα Α΄ και Β΄ Βουλευτικής Περιόδου
Τόμοι: 9ος (πρώτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 10ος (δεύτερος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 11ος (τρίτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 12ος (τέταρτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 13ος (πέμπτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 14ος (έκτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 15ος (μέρη Α’, Β’ & Γ’) (έβδομος και όγδοος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 16ος (ένατος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 17ος (δέκατος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου)

4. Λυτά Έγγραφα Β΄ και Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου
Τόμοι: 18ος (πρώτος λυτών εγγράφων Β’ και Γ’ Βουλευτικής Περιόδου), 19ος (δεύτερος λυτών εγγράφων Β’ και Γ’ Βουλευτικής Περιόδου), 20ός (τρίτος λυτών εγγράφων Β’ και Γ’ Βουλευτικής Περιόδου)

5. Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου
Τόμοι: 21ος (πρώτος καποδιστριακής περιόδου), 22ος (δεύτερος καποδιστριακής περιόδου), 23ος (τρίτος καποδιστριακής περιόδου), 24ος (τέταρτος καποδιστριακής περιόδου) και 25ος (πέμπτος καποδιστριακής περιόδου)

Δομή των τόμων

https://paligenesia.parliament.gr/domi.php

Όλοι οι τόμοι, από τον ένατο και εξής χωρίζονται σε δύο μέρη:

α) Στο πρώτο μέρος δημοσιεύονται τα έγγραφα μεταγραμμένα με απόλυτη ακρίβεια από το πρωτότυπο χειρόγραφο. Η αρίθμηση των εγγράφων είναι αυτοτελής για κάθε τόμο. Ένας συνοπτικός τίτλος για κάθε έγγραφο παρουσιάζεται με τα περιεχόμενα του κάθε τόμου στους «Πίνακες Περιλήψεων» για τους τόμους 9-14 και στους «Πίνακες επιγραφών εγγράφων» για τους τόμους 15-25, στην καρτέλα «Περιγραφή των τόμων – Περιεχόμενα» . Στη δικτυακή εφαρμογή οι τίτλοι των εγγράφων παρουσιάζονται κατά τόμο και στην καρτέλα «Πίνακες εγγράφων».

β) Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα ομοιότυπα χειρογράφων αρκετών από τα έγγραφα που δημοσιεύονται στο πρώτο μέρος. Στους τόμους 9-14 παρουσιάζονται και ομοιότυπα σφραγίδων και υπογραφών. Τα ομοιότυπα συγκροτούν μία ενότητα πινάκων, οι οποίοι ακολουθούν ξεχωριστή, διαδοχική αρίθμηση –ανεξάρτητη από την αρίθμηση των αντίστοιχών τους εγγράφων. Αναφέρεται, ωστόσο, στο κάτω μέρος κάθε ομοιότυπου ο αριθμός εγγράφου στο οποίο αντιστοιχεί. Αν ένα χειρόγραφο έχει πάνω από μία σελίδες, αυτό σημαίνεται στο κάτω μέρος του πίνακα (σ.1, σ.2 κ.ά.) και με ένα κλικ στο κουμπί «Επόμενο» μπορείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες σελίδες του χειρογράφου.

Πίνακας Εγγράφων

https://paligenesia.parliament.gr/eggrafa.php

Περιέχει τον κατάλογο των εγγράφων που περιλαμβάνονται στους τόμους 9-25. Πρώτα επιλέγετε τον τόμο, τα έγγραφα του οποίου θέλετε να ξεφυλλίσετε, και στη συνέχεια το έγγραφο που σας ενδιαφέρει.

Για αρκετά από τα έγγραφα που περιέχονται στους τόμους 9-25 είναι διαθέσιμα και τα ομοιότυπα των χειρογράφων τους, τα οποία μπορείτε να δείτε επιλέγοντας την ένδειξη «χειρόγραφο» στο πάνω μέρος του παραθύρου του εγγράφου.

 

Ιστορικό

https://paligenesia.parliament.gr/istoriko.php

Τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, μία από τις πιο σημαντικές αρχειακές συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής, αποτελούνται από τριάντα οκτώ κώδικες και δέκα χιλιάδες λυτά έγγραφα, τα οποία χρονολογούνται από την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας έως την εκλογή του πρώτου «βασιλέα της Ελλάδος» Όθωνα (1821-1832). Η βασική αυτή ιστορική πηγή μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με τις Εθνοσυνελεύσεις και τις τοπικές συνελεύσεις, τα συνταγματικά κείμενα του Αγώνα και τα τοπικά πολιτεύματα, πράξεις του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού Σώματος, έγγραφα της καποδιστριακής περιόδου από και προς τον Κυβερνήτη, τη Γερουσία και το Πανελλήνιο, αλληλογραφία υπουργείων και γραμματειών, καθώς και έγγραφα ιδιωτών προς τη Διοίκηση.

Μέσα στο συμπαγές, αν και όχι πλήρες, σώμα των τεκμηρίων των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας αποτυπώνεται εναργώς τόσο η ίδρυση και η λειτουργία των βασικότερων οργάνων εκπροσώπησης του Έθνους και της Διοίκησης, κατά τη διαδικασία συγκρότησης ανεξάρτητης εθνικής κρατικής οντότητας, όσο και ο αγώνας και τα προσωπικά αιτήματα των αφανών, στο μεταίχμιο της μεταμόρφωσής τους από υπόδουλους σε ελεύθερους πολίτες.

Μετά από την πυρκαγιά που έπληξε το 1854 το κτήριο του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας, η Βουλή κατανόησε την ανάγκη και τη σημασία έκδοσης των «κατά την ελληνικήν παλιγγενεσίαν εγγράφων», προκειμένου να δημοσιοποιήσει στο ευρύ κοινό αλλά και να διαφυλάξει, από τις φθορές του χρόνου και τις καταστροφές, το περιεχόμενό τους. Επιτροπή με πρόεδρο τον γερουσιαστή Ρήγα Παλαμήδη, ανέλαβε να συγκεντρώσει τα αρχεία της Επανάστασης που φυλάσσονταν στη Βουλή. Ταυτόχρονα, όμως, επεδίωξε και να τα εμπλουτίσει, απευθύνοντας πρόσκληση σε δημόσιες αρχές και ιδιώτες για την κατάθεση σχετικών εγγράφων που είχαν στη διάθεσή τους.

Με τη σημαντική συμβολή και του βιβλιοφύλακα Γεωργίου Τερτσέτη, η δραστηριοποίηση αυτή κατέληξε στη μεταγραφή και την έκδοση δύο τόμων αρχειακού υλικού το 1857 και το 1862 αντίστοιχα, οι οποίοι εγκαινίασαν τη σειρά των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Το εκδοτικό αυτό εγχείρημα συνεχίστηκε, μετά από μακριά διακοπή, έναν αιώνα περίπου αργότερα: το 1971 και 1972 επανακεδόθηκαν οι δύο πρώτοι τόμοι και μέχρι το 1981, μεταγραμμένο αρχειακό υλικό κυκλοφόρησε σε δώδεκα νέους τόμους. Από το 1994 έως το 2012, εκδόθηκαν άλλοι έντεκα τόμοι, ώστε η σειρά να αριθμεί, μέχρι σήμερα, είκοσι πέντε τόμους. Παράλληλα το 2002 κυκλοφόρησε ένα Ανθολόγιο σημαντικών εγγράφων που είχαν περιληφθεί στους είκοσι πρώτους τόμους. Συνολικά έχουν εκδοθεί 7.500 περίπου λυτά έγγραφα και δεκαεπτά κώδικες.

Η Βουλή αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών κυκλοφόρησε το 1999 σε cd-rom και στη συνέχεια ανάρτησε στο διαδικτυακό της τόπο το περιεχόμενο των είκοσι, μέχρι τότε, εκδοθέντων τόμων. Σήμερα, έχουν ψηφιοποιηθεί στο σύνολό τους οι είκοσι πέντε τόμοι και τα κείμενα, τα ευρετήρια και ο πίνακας περιεχομένων των εγγράφων που περιλαμβάνουν είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο διαδίκτυο για πλοήγηση και έρευνα.

 Επικοινωνία

https://paligenesia.parliament.gr/help.php

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης:

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/

Για τις ερωτήσεις σας απευθυνθείτε:

– στην ηλεκτρονική διεύθυνση reference@parliament.gr

– στα τηλέφωνα 210-3707405, 210-3707211 (Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης)

Η Βιβλιοθήκη

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής είναι γενική βιβλιοθήκη με κύριο σκοπό την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου. Στηρίζει ειδικά τους βουλευτές και τους επιστημονικούς συνεργάτες τους, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, παρέχοντας πληροφόρηση σε θέματα κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, είναι ανοικτή και στο κοινό, το οποίο μπορεί να πληροφορηθεί για τη λειτουργία της Βουλής και τη νομοθετική διαδικασία, να λάβει γνώση των νομοσχεδίων και των συζητήσεων της Ολομέλειας και να μελετήσει τις συλλογές της στα αναγνωστήριά της.

 

Εκθέσεις

Ολοκληρώθηκε η έκδοση των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 / Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε η έκδοση των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας

https://library.parliament.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας αποτελούν τη ναυαρχίδα των ιστορικών αρχείων που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, η οποία και επιμελείται της εκδόσεώς τους.

Η έκδοση άρχισε το 1855, όταν διευθυντής της Βιβλιοθήκης ήταν ο Γεώργιος Τερτσέτης. Διακόπηκε, ξανάρχισε τη δεκαετία του 1970 και συνέχισε έως τις μέρες μας.

Οι 25 τόμοι που καλύπτουν την περίοδο από τα χρόνια του Αγώνα έως και τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης της Βουλής (https://paligenesia.parliament.gr/) και είναι δυνατή η αναζήτηση κυρίων ονομάτων και τόπων στο σύνολο των τόμων.

Με την ευκαιρία της επετείου της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ολοκληρώθηκε η έντυπη σειρά των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Τυπώθηκαν οι τόμοι 24 και 25, οι οποίοι περιλαμβάνουν έγγραφα της Καποδιστριακής Περιόδου: σχέδια ψηφισμάτων, της Γραμματείας της Δικαιοσύνης, της Οικονομικής Επιτροπής, του Υπουργείου Εξωτερικών, και αλληλογραφία του Κυβερνήτη με αντιπρέσβεις και γενικά προσωπικότητες της εποχής του.

Οι τόμοι περιέχουν μεταγραφή εγγράφων, σε πολλές περιπτώσεις αποτυπώσεις των εγγράφων και ευρετήρια.

Τη γενική επιστημονική επιμέλεια έχει ο Αγαμέμνων Τσελίκας (φιλόλογος-παλαιογράφος, προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης). Τη μεταγραφή εγγράφων ανέλαβε η Λένα Κορομηλά (παλαιογράφος και επιμελήτρια ιστορικών κειμένων, συνεργάτις της Βιβλιοθήκης της Βουλής).

Η σειρά των Αρχείων της Παλιγγενεσίας έχει σημαίνουσα βαρύτητα στην ιστορία των ελληνικών αρχειακών εκδόσεων και αποτελεί παράδειγμα  συστηματικής μακρόχρονης έκδοσης. Παράλληλα, είναι βασική πηγή μελέτης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της εθνικής μνήμης.

Περισσότεροι σύνδεσμοι


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s